Ilość: 0
Wartość: 0.00 PLN

Regulamin sklepu internetowego www.FotoPodwodna.pl

 

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. DOSTAWA

6. PŁATNOŚĆ

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają :

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełnązdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną , a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzeda ż y lub umowy o ś wiadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową .

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą .

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność , polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.fotopodwodna.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA – Marcin Trzciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Foto System Marcin Trzciński, Warszawa, ul. Miłkowskiego 1a (adres prowadzenia działalności: Warszawa, ul. Batorego 16 pok 104), wpisany do Ewidencji Działalno ś ci Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, NIP 113 036 40 14, REGON015650686. Adres poczty elektronicznej m.trzcinski@fotopodwodna.pl, nr telefonu +48 601 888 517 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) .

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA – Marcin Trzciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Foto System Marcin Trzciński, Warszawa, ul. Miłkowskiego 1a (adres prowadzenia działalności: Warszawa, ul. Batorego 16 pok 104), wpisany do Ewidencji Działalno ś ci Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, NIP 113 036 40 14, REGON015650686. Adres poczty elektronicznej m.trzcinski@fotopodwodna.pl, nr telefonu +48 601 888 517 (opłata jak za poł ą czenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) .

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześ nie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążą cych przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Marcina Trzcińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Foto System Marcin Trzciński z siedzibą w Warszawie 04 683, ul. Miłkowskiego 1a.

Działalność prowadzona jest w Warszawie 02 591, ul. Batorego 16 pok 104

REGON 015650686

NIP 113 036 40 14

wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 405770

adres poczty elektronicznej: m.trzcinski@fotopodwodna.pl

adres strony internetowej: www.fotopodwodna.pl

nr telefonu: (+48) 601 888 517 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) .

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej i podobne.

2.7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie , które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu na Konto), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła.

2.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.11. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

2.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta:   imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

3.6. Warunki rozwi ą zywania umów o ś wiadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.

3.6.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i uż ytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawieraj ą jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imi ę i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności .

4.5. Złożenie Zamówienia za pomoc ą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZAMAWIAM” .

4.6. Pozłożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należykierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych   licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.2.1. transportem własnym, lub

5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.

5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

6. PŁATNOŚĆ

 

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Za pobraniem;

6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy ć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia oodstąpieniu na adres: ul. Batorego 16 pok 104, 02 591 Warszawa.

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od następnego dnia po dniu wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży. 

7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą , a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;

(2) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

 

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodno ś ci Produktu z Umow ą sprzeda ż y

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta b ę d ą cego osob ą fizyczn ą , który nabywa Produkt w celu

niezwi ą zanym z działalno ś ci ą zawodow ą lub gospodarcz ą , z tytułu niezgodno ś ci Produktu z

Umow ą sprzeda ż y w zakresie okre ś lonym ustaw ą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych

warunkach sprzeda ż y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.

1176 ze zm.).

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodno ś ci Produktu z Umow ą sprzeda ż y mo ż na składa ć pisemnie na

adres 02 591 Warszawa, ul. Batorego 16 pok 104 lub za po ś rednictwem poczty elektronicznej na

adres: m.trzcinski@fotopodwodna.pl

8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje si ę do reklamacji niezwłocznie, nie pó ź niej ni ż w terminie 14 dni.

Odpowied ź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub

w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.4. Sprzedawca informuje, ż e w przypadku Produktów obj ę tych tak ż e gwarancj ą uprawnienia z

tego tytułu nale ż y wykonywa ć zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

Gwarancja na sprzedany Produkt nie wył ą cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie ń

Klienta z tytułu odpowiedzialno ś ci Sprzedawcy za niezgodno ść Produktu z Umow ą sprzeda ż y w

zakresie okre ś lonym ustaw ą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzeda ż y

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.2. Reklamacje zwi ą zane ze ś wiadczeniem Usługi elektronicznej

8.2.1. Reklamacje zwi ą zane ze ś wiadczeniem Usług elektronicznych mo ż na zgłasza ć pisemnie na

02 591 Warszawa, ul. Batorego 16 pok 104 lub za po ś rednictwem poczty elektronicznej na

adres: m.trzcinski@fotopodwodna.pl

8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do zło ż enia reklamacji w terminie 2 miesi ę cy   licz ą c od dnia, w którym zauwa ż ył nieprawidłowo ś ci w ś wiadczeniu Usługi elektronicznej.

8.2.3. Zaleca si ę podanie w tre ś ci reklamacji jak najwi ę cej informacji i okoliczno ś ci dotycz ą cych

przedmiotu reklamacji, w szczególno ś ci rodzaju i daty wyst ą pienia nieprawidłowo ś ci oraz

danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawc ę .

8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawc ę niezwłocznie, nie pó ź niej ni ż w terminie

14 dni.

8.2.5. Odpowied ź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w

zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

9. P OSTANOWIENIE KO Ń COWE .

 

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s ą w j ę zyku polskim.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj ą zastosowanie przepisy

obowi ą zuj ą cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o

ś wiadczeniu usług drog ą elektroniczn ą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno ś ci za szkod ę wyrz ą dzon ą

przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o

szczególnych warunkach sprzeda ż y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27

lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne wła ś ciwe przepisy prawa polskiego.

9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie

przepisów, których nie mo ż na wył ą czy ć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby wła ś ciwe

w braku wyboru, tj. prawa pa ń stwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a

przedsi ę biorca (1) wykonuje swoj ą działalno ść gospodarcz ą lub zawodow ą w pa ń stwie w

którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje tak ą

działalno ść do tego pa ń stwa lub do kilku pa ń stw z tym pa ń stwem wł ą cznie; a umowa wchodzi w

zakres tej działalno ś ci.

9.3. Klienci mog ą uzyska ć dost ę p do Regulaminu w ka ż dym czasie za po ś rednictwem odsyłacza

zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobra ć go i sporz ą dzi ć jego wydruk.

Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dost ę pny pod adresem: www.fotopodwodna.pl oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drog ą elektroniczn ą ) na ka ż de jego żą danie.

9.4.   Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost ę pnienie Klientowi tre ś ci zawieranej Umowy sprzeda ż y i

umowy o ś wiadczenie Usługi elektronicznej nast ę puje poprzez (1) udost ę pnienie Regulaminu na

stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomo ś ci e-mail, a w przypadku

Umowy sprzeda ż y tak ż e przez doł ą czanie do dowodu zakupu.

9.5. Spory powstałe pomi ę dzy Usługodawc ą , Sprzedawc ą a Klientem, który jest jednocze ś nie

Konsumentem zostaj ą poddane s ą dom wła ś ciwym zgodnie z przepisami Kodeksu post ę powania

cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Spory powstałe pomi ę dzy

Usługodawc ą , Sprzedawc ą a Klientem, który nie jest jednocze ś nie Konsumentem zostaj ą poddane

s ą dowi wła ś ciwemu ze wzgl ę du na siedzib ę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

9.7. Regulamin wchodzi w ż ycie z dniem 18 listopada 2012

 © 2013 fotopodwodna.pl
Oprogramowanie sklepów internetowych web-market.pl
^
Aby zapewnić Państwu najlepsza formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności